Velkommen
web counter

Logo


Forside
Facade

Sponsorer 

Perform

OK

FalckMobilpay


VEDTÆGTER

§1 
Navn. Klubbens navn er Lido Dartklub ( LDK ) - med hjemsted i Horsens kommune 

§2 
Formål. LDK's formål er som klub at dyrke dart-sporten under noble, kammeratlige og sportslige former, samt interessen for dart-spillet i Horsens kommune. 

§3 
Optagelse og registrering. Alle der er fyldt 10 år kan optages som medlem af LDK. Optagelse som medlem af LDK skal ske ved udfyldelse af indmeldelse-blanket, som afleveres til et best.medlem eller køkkenvagten. Blanketten sættes i medlemsmappen. Medlemmer skal lade sig registrere i LDK og Dansk Dart Union’s (DDU) kartoteker. 

§4 
Forpligtelser Da LDK er medlem af DDU; er klubben og dermed medlemmerne pligtige til at overholde de af disse organisationer fastsatte bestemmelser. 

§5 
Udmeldelse. Udmeldelse af LDK skal ske skriftlig via indmeldelses-blanketten (sidder i medlemsmappen), som udfyldes sammen med et best.medlem eller køkkenvagten. Udmeldelsen træder i kraft ved næste månedsskift. Ved udmeldelse eller eksklusion tilbagebetales forudbetalt kontingent ikke. 

§6 
Eksklusion - Karantæne. Bestyrelsen kan ekskludere og give karantæne. Bestyrelsen kan give karantæne op til 3 mdr. Hvis der gives over 3 mdr. karantæne og der er over 3 mdr.til den ordinære generalforsamling skal afholdes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved eksklusion skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis der er over 1 mdr. til den ordinære generalforsamling. 

§7 
Passive medlemmer. Passive medlemmer kan optages i klubben. Passive medlemmer har ingen stemmeret ved møder og generalforsamlinger. 

§8 
Kontingent. Kontingent for aktiv og passiv medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. 
Betaling af kontingent betales kvartalsvis, senest disse datoer: 
10/6 betales der for 1.regnskabs kvartal (juni-juli-august) 
10/9 betales der for 2.regnskabs kvartal (september–oktober-november) 
10/12 betales der for 3.regnskabs kvartal (december-januar-februar) 
10/3 betales der for 4.regnskabs kvartal (marts-april-maj) 
Overholdes disse datoer ikke pålægges der på næste kvartals regning et gebyr på 100 kr. og man modtager en besked via sms/facebook om den manglende betaling. Derefter får man 14 dage til at betale, ved manglende betaling efter disse 14 dage, bliver man udmeldt af LDK og DDU modtager en mail om udmeldelsen og at ens spillerkort/licens derfor er spærret. I perioden på de 14 dage kan man ikke spille på LDK’s hold i turneringen, før man har indbetalt det skyldige beløb. 

§9 
Bestyrelsen. Den daglige ledelse af klubben varetages af bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være min. 18 år og have været aktivmedlem af klubben i 2 år (2 års reglen kan tilsidesættes, hvis bestyrelsen foreslår et aktivmedlem og generalforsamlingen godkender dette medlem). 
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og min. 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer selv næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamling. 
Formanden vælges i ulige år samt et bestyrelsesmedlem. 
Kassereren vælges i lige år samt 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer. 
Første bestyrelsessuppleant vælges i lige år, anden suppleant vælges i ulige år. 
Valg af bilagskontrollant i lige år samt suppleant. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtige når der er 3 bestyrelsesmedlemmer til stede ved normalt indvarslede bestyrelsesmøder, ved stemmelighed bortfalder forslaget. Sekretæren fører ved hvert bestyrelsesmøde protokol, som underskrives af alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved næste bestyrelsesmøde. 
Sekretæren fører også protokol ved generalforsamlinger. 

§10 
Regnskab. Regnskabsåret går fra den 1/6 til den 31/5. Kassereren har overfor den øvrige bestyrelse ansvaret for det fulde regnskab. 
Den øvrige bestyrelse, bilagskontrollanten samt alle medlemmer af LDK har ret til at foretage uanmeldt eftersyn af regnskab og beholdning. 
Regnskabet revideres af den i henhold til §12 valgte bilagskontrollant. 
Regnskabet skal være revideret for at det kan fremlægges på generalforsamlingen. 

§11 
Bestyrelsen er bemyndiget til: At udpege, et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene, eller i fællesskab, at kunne disponerer over foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. 
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene, eller i fællesskab, at kunne disponerer over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom. 

§12 
Generalforsamling. Generalforsamling består af klubbens aktive medlemmer og er højeste myndighed, og kun denne kan vedtage eller ændre klubbens vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. 
Indvarsling skal ske ved opslag i klubben senest 1 mdr. før generalforsamlingen afholdes. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde, senest 6 dage før datoen for generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige med de fremmødte medlemmer. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Ved afstemninger om klubbens love, kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
Ved klubophør; skal dette afprøves på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Skriftlig afstemning når mindst 1 medlem anmoder herom. 

Alle aktive medlemmer har stemmeret med følgende undtagelse: Aktive medlemmer der ikke har indbetalt gyldigt kontingent. 
Ved afstemning om sager hvor klubben pådrager sig et økonomisk eller moralsk ansvar, har kun medlemmer der er fyldt 18 år stemmeret. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende punkter: 
1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning 
3 Fremlæggelse af regnskab 
4 Indkomne forslag 
5 Fastsættelse af kontingent 
6 Valg af Formand (ulige år) kasserer (lige år) 
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år – resten i lige år) 
8 Valg af bestyrelsesuppleant (1. i lige år – 2. i ulige år) 
9 Valg af bilagskontrolant (kun lige år) 
10 Valg af bilagskontrolant suppleant (kun lige år) 
11 Eventuelt 

§13 
Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter vedtagelse af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 del af medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med de emner der skal tages op. 
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i § 12 dog med en varslings frist på 8 dage. 

§14 
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning. 

§15 
Åbningstider er fra kl. 19.00 til kl. 22.30. Køkkenpersonalet kan bortvise medlemmer og andre for utilbørlig optræden i klubben. 

Sidst opdateret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/6- 2017

Lido Dartklub Smedegade 16 - 8700 Horsens  
Åben mandag og torsdag 19.00-22.30