Den største dartklub i Horsens

Vedtægter

§1
Navn : Klubbens navn er Lido Dartklub ( LDK ) – med hjemsted i Horsens kommune 

§2
Formål : LDK’s formål er som klub at dyrke dart-sporten under noble, kammeratlige og sportslige former, samt styrke interessen for dartspillet i Horsens kommune. 

§3 
Optagelse og registrering : Alle der er fyldt 8 år kan optages som medlem af LDK. Optagelse som medlem af LDK skal ske ved udfyldelse af indmeldelses blanket. Den til enhver tid fungerende kasserer sørger efterfølgende for registrering i LDK og Dansk Dart Union’s (DDU) kartoteker. 

§4 
Forpligtelser : Da LDK er medlem af DDU; er klubben og dermed medlemmerne pligtige til, at overholde de af disse organisationer, fastsatte bestemmelser, regler og love.

§5 
Udmeldelse : Udmeldelse af LDK skal ske skriftlig via mail til kassereren. Udmeldelsen træder i kraft ved næste månedsskift. Ved udmeldelse eller eksklusion tilbagebetales forudbetalt kontingent ikke. 

§6 
Eksklusion / Karantæne : Bestyrelsen kan ekskludere og give karantæne. Bestyrelsen kan give karantæne af op til 3 måneders varighed. Hvis der gives over 3 måneders karantæne og der er over 3 måneder til den ordinære generalforsamling skal afholdes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Ved eksklusion skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen, hvis der er over 1 måned til den ordinære generalforsamling. 

§7 
Passive medlemmer : Passive medlemmer kan optages i klubben. Passive medlemmer har ingen stemmeret ved møder og generalforsamlinger.
Såfremt et aktivt medlem midt i en sæson ønsker at skifte medlemsstatus til passiv, så vil medlemmet fortsat have sin licens resten af sæsonen.
Passive medlemmer må som hovedregel IKKE spille på klubbens hold i turneringerne, men bestyrelsen kan, såfremt det er eneste mulige udvej for at spille en turneringskamp, dispensere fra denne regel, og lade et passivt medlem spille en turneringskamp.

§8 
Kontingent : Kontingent for aktiv, passiv samt evt. special medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. 
Betaling af kontingent betales kvartalsvis, senest disse datoer: 10/1 – 10/4 – 10/7 – 10/10 

Overholdes disse datoer ikke, så vil man modtage en skriftlig rykker fra kassereren i løbet af regnskabskvartalet. Herefter har man 7 dage til at betale eller indgå aftale om betaling på et senere tidspunkt. Seneste mulige aftaletidspunkt vil være datoen for betaling af næste kvartal.
Indgåelse af betalingsaftale efter de 7 dage fra modtagelse af rykker, vil koste et gebyr på 100 kr.
Ved mere end 3 mdr. restance så vil kassereren skriftligt meddele UK, at man ikke længere må sættes på turneringshold.
Ved mere end 6 mdr. restance så vil kassereren skriftligt meddele, at man ikke længere er medlem af Lido Dartklub.
Medlemskab af Lido Dartklub kan herefter kun opnås ved at indmelde sig igen. Ved genindmelding betales de 6 mdr. skyldigt kontingent + 3 mdr. kontingent forud + et gebyr på 100 kr.
Ved genindmelding efter enten eksklusion eller kontingent restance gælder de normale regler for indmelding IKKE, det vil sige, at man ikke kan opnå en kontingentfri periode lige efter indmelding.
Et aktivt medlem der har skiftet til passiv medlem, skal såfremt medlemmet igen ønsker at være aktiv medlem, betale et gebyr på 150 kr. + aktivt kontingent frem til næste officielle kontingentmåned, ved genindtrædelse til aktiv medlemskab.
Et aktivt medlem, som har fået betalt licens og spillertøj, skal såfremt denne enten udmelder sig af LDK, eller ønsker at ændre sit medlemskab i perioden juli til og med december, tilbagebetale licensgebyret.
Ved udmeldelse af LDK returneres spillertøj.
Et tidligere aktivt medlem der har skiftet til passiv medlemskab, må spille resten af sæsonen færdig på sin licens, dog undtaget på turneringshold, lige som at man beholder sit spillertøj sæsonen ud. Se også §7. Efter sæsonen skal spillertøj returneres. 

§9 
Bestyrelsen : Den daglige ledelse af klubben varetages af bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være min. 18 år og have været aktivmedlem af klubben i minimum 6 måneder. 6 mdr. reglen kan tilsidesættes, hvis bestyrelsen på en generalforsamling foreslår et aktivmedlem og generalforsamlingen godkender dette medlem. 
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og min. 3 bestyrelsesmedlemmer og min. 1 suppleant.
Formand og kasserer vælges for 2 år. Formanden er på valg i ulige år, kassereren i lige år.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg på enhver ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan mellem 2 ordinære generalforsamlinger udvide bestyrelsen med yderlige medlemmer, disse vil være at betegne som suppleanter, og vil derfor ikke have stemmeret ved bestyrelsesmøder mellem de 2 generalforsamlinger.
I lige år vælges en billagskontrollant, billagskontrollanten skal være aktiv medlem af LDK, og må hverken være bestyrelsesmedlem eller suppleant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved normalt indvarslede bestyrelsesmøder, ved stemmelighed på bestyrelsesmøder vil formandens stemme være afgørende. 

§10 
Regnskab : Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12. Kassereren har overfor den øvrige bestyrelse ansvaret for det fulde regnskab. 
Den øvrige bestyrelse, bilagskontrollanten samt alle medlemmer af LDK har ret til at foretage uanmeldt eftersyn af regnskabet.
Ved uanmeldt eftersyn af regnskab, må det kunne forventes, at regnskabet ikke er ført helt til dato, da kassereren har ret til at være op til 1 mdr. efter med regnskabet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt billagskontrollanten vil dog til enhver tid kunne kræve, at regnskabet i løbet af 24 timer ajourføres og en evt. kontrol herefter kan udføres. 
Regnskabet revideres af den i henhold til §12 valgte bilagskontrollant. 
Regnskabet skal være revideret for at det kan fremlægges på generalforsamlingen. 

§11 
Bestyrelsen er bemyndiget til: At udpege, et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene, eller i fællesskab, at kunne disponerer over foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. 
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene, eller i fællesskab, at kunne disponerer over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom. 

§12 
Generalforsamling : Generalforsamlingen består af klubbens aktive medlemmer og er højeste myndighed, og kun denne kan vedtage eller ændre klubbens vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Januar måned. 
Indvarsling skal ske ved opslag i klubben, samt på klubbens interne facebookgruppe senest 1 mdr. før generalforsamlingen afholdes. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde, senest 6 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige med de fremmødte medlemmer. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Ved afstemninger om klubbens love, kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
Et evt. forslag om klubophør skal besluttes både på den ordinære og på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
For at beslutte ophør af klubben kræves det, at min. 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, dette gælder både på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling.
Ved klubophør, så besluttes der på den sidste af de 2 generalforsamlinger, den ekstraordinære, hvad klubbens eventuelle resterende midler skal bruges til.
Skriftlig afstemning når mindst 1 medlem anmoder herom. 

Alle aktive medlemmer har stemmeret. 
Ved afstemning om sager hvor klubben pådrager sig et økonomisk eller moralsk ansvar, har kun medlemmer der er fyldt 18 år stemmeret. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende punkter: 
1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning
3 Udvalgsberetninger
4 Fremlæggelse af regnskab 
5 Indkomne forslag 
6 Fastsættelse af kontingent 
7 Valg af Formand (ulige år) kasserer (lige år) 
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9 Valg af bestyrelses suppleant 
10 Valg af bilagskontrollant (kun lige år) 
11 Valg af bilagskontrollant suppleant (kun lige år) 
12 Eventuelt 

§13 
Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter vedtagelse af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 del af klubbens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med de emner der skal tages op. 
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i § 12 dog med en varslingsfrist på 8 dage. 

§14 
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning. 

§15 
Åbningstider er fra kl. 19.00 til kl. 22.30. Køkkenpersonalet kan bortvise medlemmer og andre for utilbørlig optræden i klubben. 

Sidst opdateret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 26/6- 2019